สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ระบบ เอ เอ็ม สเตอริโอ ความถี่ 1386 kHz


 

ถ่ายทอดสดรายการวิทยุเพื่อการเกษตร 

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการการเกษตร
Fram Radio Broadcasting station
2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900
E-mail : am1386news@yahoo.com , am1386news@hotmail.com